vineri, mai 20

VREMEA până în 27 octombrie: Perioadele cu ploi și temperaturile maxime. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni


ISU Alba angajează din sursă externă, prin încadare directă, pe un post vacant de consilier judiric. În perioada următoare, mai multe posturi vor fi scoase la concurs.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba organizează concurs prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant de Ofiţer Specialist I – Consilier juridic, specialitatea „Drept”.

Documentele necesare pentru înscriere se transmit în format electronic, la adresa de e-mail concurs1@isualba.ro, până cel tarziu în 8 octombrie 2021, ora 15.00.

Condiții pentru candidați:

– studii superioare de lungă durată (anterior aplicării legislației referitoare la cele trei cicluri de studii universitare) sau studii universitare de licență, militare sau civile, în domeniul de licență „Drept”

– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România

– să cunoască limba română, scris şi vorbit

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu

– să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit  reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale;

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

– să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

– să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

– prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradul militar maxim al postului pentru care s-a organizat concurs

– să nu fi atins la data desfăşurării concursului vârsta standard de pensionare, aşa cum este prevăzută în Legea nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidatul care a fost declarat „admis” nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic (art. 11 din Anexa 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016).

De asemenea, cadrelor militare în activitate le este interzis să fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii ori societăţi comerciale (condiţia trebuie îndeplinită înainte de intrarea în vigoare a ordinului de chemare în activitate – art. 30 lit. b) din Legea nr. 80/1995.

Actele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarului de recrutare:

Pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant, candidatul trebuie să transmită la adresele de e-mail ale unităților în care sunt prevăzute posturile vacante (unitățile beneficiare), în format .PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb), următoarele documente în integralitatea lor:

1. cerere de înscriere (Anexa nr. 2)

2. Curriculum Vitae;

3. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor în integralitatea lor, impuse de cerinţele postului (doar în situațiile menționate la nota de subsol de pe a doua pagină, se va depune obligatoriu și adeverința privind echivalarea studiilor), menționate la pct. III.1. din prezentul anunţ, iar acestea vor avea atașate/anexate foile matricole/suplimentele eliberate, după caz;

4. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului de stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

5. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

6. autobiografia (model Anexa nr. 5); autobiografia se întocmeşte olograf cu un instrument de scris cu pastă/cerneală albastră şi se scanează într-un fişier, cu extensia .PDF.

7. tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa nr. 4);

8. extras de pe cazierul judiciar5/certificat de cazier judiciar;

9. o fotografie color 9×12 cm;

10. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei (Anexa nr. 6);

11. aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;

12. consimţământul informat (Anexa nr. 7);

13. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3).

Calendarul concursului:

până în 8 octombrie 2021: transmiterea cererilor de înscrieri și a: CV, copia actului de identitate şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi
acceptării condiţiilor de recrutare

până în 22 octombrie 2021: depunerea dosarelor de recrutare

20 noiembrie 2021: test grilă și afișarea rezultatelor; nota minimă de admitere este 7.00

în 24 de ore de la afișarea rezultatelor – se pot depune contestații.

AICI, mai multe detalii.

În perioada imediat următoare vor fii scoase la concurs și alte posturi prin încadrare directă la nivelul ISU Alba.

Source link

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.